^Start

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Colectia numismatica cuprinde 14.500 monede

Colectia de istorie a tehnicii numara 900 piese

Colectia de carte si istoria artei - 300 de exemplare

Colectia de arta populara si etnografie - 1121 de piese

Program vizitare: Luni - Sâmbătă, 09:00 - 17:00

Vizitatori

Azi
Saptamana asta
Luna asta
Total
246
3365
44203
2619386

# în secțiunea "Biblioteca electronică" puteți citi online publicațiile noastre

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Muzeul Banatului Montan organizează la sediu, în perioada 30.09.2019 – 04.10.2019 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- 1 post contractual de inginer gr. I A;
- 1 post contractual de administrator tr. I;
- 1 post contractual de supraveghetor muzeu;

Prima probă (proba scrisă) se va desfăşura:

• pentru funcția de inginer gr. IA în data de 30.09.2019, ora 08:00
• pentru funcția de administrator tr. I în data de 30.09.2019, ora 10:00
• pentru funcția supraveghetor muzeu în data de 30.09.2019, ora 12:00

Condiţii de participare:

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitatea deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice: 

pentru funcția contractuală de execuție vacantă de inginer gr. IA

- studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul relevant postului de inginer;
- vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani si 6 luni;
- vechimea în construcții și în arhitectură constituie un avantaj;
- cunoașterea limbilor engleză și germană constituie un avantaj.

pentru funcția contractuală de execuție vacantă de administrator tr. I

- studii de specialitate: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat

- vechime în muncă: minim 6 ani și 6 luni;
- abilități de relaționare-comunicare;
- experiență în planificarea și coordonarea activităților de inventariere și de întreținere a bunurilor;

pentru funcția contractuală de execuție vacantă de supraveghetor muzeu

- disponibilitate la program de lucru prelungit inclusiv în zilele de weekend, şi sărbători legale datorită specificului instituţiei muzeale, cu acordarea zilelor libere corespunzătoare celor lucrate, deplasări, preluare gestiune.

Dosarele se vor depune până la data de 18.09.2019, ora 16:00.

 

click aici pentru a vizualiza întreg conținutul anunțului

click aici pentru a vizualiza modelul declaratiei

click aici pentru a vizualiza modelul cererii

Volume publicate
Banatica
Vanzare de carte