^Start

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Colectia numismatica cuprinde 14.500 monede

Colectia de istorie a tehnicii numara 900 piese

Colectia de carte si istoria artei - 300 de exemplare

Colectia de arta populara si etnografie - 1121 de piese

* * *

Vizitatori

Azi
Saptamana asta
Luna asta
Total
465
5661
465
1904018

# în secțiunea "Biblioteca electronică" puteți citi online publicațiile noastre

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Anunțuri

Octavian Chisalita Doclin

Om de cultură, poet, membru marcant al comunității culturale al ”orașului cu poeți”, Octavian Chisăliță Doclin s-a stins din viață în această dimineață ploioasă. Suflet răsfrânt în oglinzile perpendiculare ale locului și timpului, POETUL Octavian Doclin își scrie de acum versurile la masa muzelor, în Cetatea Poemului.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Octavian Doclin este autor a peste 30 de volume de poeme, deținător al mai multor premii naționale, colaborator al revistelor prestigioase de literatură din țară și străinătate, însă înainte de toate a fost susținător și promotor al culturii bănățene.

Poeții nu mor niciodată, căci ei creează viață, ei sfidează moartea!

Da, moartea are culoare albă.
Așa cum în lume nu vii decât singur.
Și gol precum Lot ieșind din Sodoma.
Pe sub gheață înot
Ținând un crin în mână.
O altă viață în moarte deschid. (Moartea, ca o culoare albă, 1996)

Odihnească-se în pace!

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 970 din 20.12.2019 privind stabilirea zilelor de 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 ca zile libere, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 1029/20.12.2019, instituţia noastră va recupera prin prelungirea programului de lucru după cum urmează:

 

ziua program
06 ianuarie 2020 800- 1700
07 ianuarie 2020 800- 1700
08 ianuarie 2020 800- 1700
09 ianuarie 2020 800- 1700
10 ianuarie 2020 800- 1700
13 ianuarie 2020 800- 1700
14 ianuarie 2020 800- 1700
15 ianuarie 2020 800- 1700
16 ianuarie 2020 800- 1700
17 ianuarie 2020 800- 1700
20 ianuarie 2020 800- 1700
21 ianuarie 2020 800- 1700
22 ianuarie 2020 800- 1700
23 ianuarie 2020 800- 1700
27 ianuarie 2020 800- 1700
28 ianuarie 2020 800- 1700

Conducerea
Manager
Petru Flavius BOZU

Muzeul Banatului Montan anunţa suspendarea derulării concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de administrator tr.l, programat pentru perioada 14 - 21.11.2019.

Concursul va fi reluat, cu respectarea prevederilor legale de organizare a concursurilor, la o data ulterioara, care va fi anunţata conform legii.

click aici pentru a vizualiza întreg conținutul documentului

Rezultatul probei scrise susţinută în data de 30.09.2018, ora 08:00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de inginer gr. IA, studii superioare, în cadrul Serviciului Contabilitate-Administrativ a Muzeului Banatului Montan.

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

click aici pentru a vizualiza întreg conținutul documentului

Muzeul Banatului Montan organizează la sediu, în perioada 30.09.2019 – 04.10.2019 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- 1 post contractual de inginer gr. I A;
- 1 post contractual de administrator tr. I;
- 1 post contractual de supraveghetor muzeu;

Prima probă (proba scrisă) se va desfăşura:

• pentru funcția de inginer gr. IA în data de 30.09.2019, ora 08:00
• pentru funcția de administrator tr. I în data de 30.09.2019, ora 10:00
• pentru funcția supraveghetor muzeu în data de 30.09.2019, ora 12:00

Condiţii de participare:

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitatea deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice: 

pentru funcția contractuală de execuție vacantă de inginer gr. IA

- studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul relevant postului de inginer;
- vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani si 6 luni;
- vechimea în construcții și în arhitectură constituie un avantaj;
- cunoașterea limbilor engleză și germană constituie un avantaj.

pentru funcția contractuală de execuție vacantă de administrator tr. I

- studii de specialitate: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat

- vechime în muncă: minim 6 ani și 6 luni;
- abilități de relaționare-comunicare;
- experiență în planificarea și coordonarea activităților de inventariere și de întreținere a bunurilor;

pentru funcția contractuală de execuție vacantă de supraveghetor muzeu

- disponibilitate la program de lucru prelungit inclusiv în zilele de weekend, şi sărbători legale datorită specificului instituţiei muzeale, cu acordarea zilelor libere corespunzătoare celor lucrate, deplasări, preluare gestiune.

Dosarele se vor depune până la data de 18.09.2019, ora 16:00.

 

click aici pentru a vizualiza întreg conținutul anunțului

click aici pentru a vizualiza modelul declaratiei

click aici pentru a vizualiza modelul cererii

Volume publicate
Banatica
Vanzare de carte